. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin

www.swidwin.mopsinfo.pl

tel. 094 36 538 35
kierownik Marian Dembiński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką gminy realizującą zadania z tytułu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Do zadań własnych należy m. in.:

 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowanie bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • praca socjalna
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 • prowadzenie ośrodków wsparcia

Powyższe zadania są realizowane w oparciu o własne środki finansowe gminy.

Do zadań zleconych m. in. należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym

Środki na realizację w/w zadań pochodzą z budżetu państwa.

Zadania pomocy społecznej Ośrodek realizuje poprzez przyznawanie, wypłacanie lub wydawanie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, sprawowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Świadczenia pieniężne realizowane są w formie zasiłków stałych (zadania zlecone) oraz zasiłków okresowych i celowych (zadania własne). Zasiłki celowe przyznawane są głównie na zakup żywności i lekarstw. Świadczenia w formie rzeczowej przyznawane są w postaci posiłków, paczek żywnościowych oraz opału.

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywanych jest i wydawanych dziennie około 350 posiłków.

U osób obłożnie chorych, lub w podeszłym wieku, które wymagają opieki ze strony innych osób sprawowane są usługi opiekuńcze. Opiekunki sprawują opiekę w 45 środowiskach.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zburzeniami psychicznymi. Obecnie Dom dysponuje 40 miejscami. W Środowiskowym Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne mające na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do funkcjonowania w społeczności gminnej.

W ciągu roku z różnych form świadczeń z tytułu pomocy społecznej korzysta przeciętnie 950 osób z terenu miasta, miesięcznie wydawanych jest około 1.000 decyzji w sprawach pomocy społecznej.

Oprócz działań związanych ze świadczeniami z tytułu pomocy społecznej, Ośrodek prowadzi również całość spraw związanych z wypłacaniem i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych.

Dodatki mieszkaniowe są wypłacane na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych. Miesięcznie Ośrodek wypłaca około 800 dodatków mieszkaniowych. Świadczenia rodzinne są wypłacane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. Miesięcznie Ośrodek wypłaca przeciętnie 2.500 świadczeń rodzinnych.

UM Świdwin
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI