. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:

Wydział Planowania i Finansowo-Budżetowy

 

Jolanta Kopyść – Kierownik Wydziału

 

 • prowadzenie ewidencji operacji finansowych dotyczących budżetu Miasta
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
 • sporządzanie sprawozdawczości  finansowej
 • rozliczanie Urzędów Skarbowych w zakresie przekazywanych dochodów
 • koordynacja i nadzór prac wydziału
 • księgowanie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Monika Wojtulska   inspektor ds. budżetowych

 •   sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 •   obsługa bankowa dokumentów Urzędu Miasta /kompletowanie wyciągów i kontrola dot.
 •   opisywanie  faktur i kompletowanie dokumentów do nich ,dekretacja i wprowadzenie do systemu
 •   prowadzenie ewidencji dotacji  dla jednostek pozabudżetowych oraz środków dla jednostek organizacyjnych miasta,przekazywanie ich i rozliczanie zgodnie z umowami i budżetem
 •  przekazywanie i rozliczanie dotacji na zadania zlecone i własne
 •  sporządzanie sprawozda Rb-50 o dochodach i wydatkach
 •  terminowe przekazywanie dochodów Skarbu Państwa
 •  sprawdzanie umów,zleceń  dot. wydatków zgodnie z planem  budżetu  i klasyfikacją budżetową

Beata Wasylów podinspektor ds. budżetowych

 •  prowadzenie ewidencji majątku trwałego w programie komputerowym „Środki trwale” i FK oraz miesięczne i roczne ustalanie zgodności.
 •  sprawdzanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków majątkowych pod względem rachunkowym,dekretacja oraz wprowadzanie zapisów księgowych
 •  rozliczanie realizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych w zgodności ze środkami przeznaczonymi na ich realizację.
 •  ewidencja i rozliczanie depozytów.
 • ewidencja i rozliczanie gotówkowych zabezpieczeń należytego wykonania robót i usług.
 • szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dotyczących opłaty skarbowej oraz wprowadzanie wpłat do ewidencji finansowo-księgowej.
 • wprowadzanie do systemu „Budżet”zmian planu dochodów i wydatków wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza.

Jolanta Mikułko podinspektor ds. księgowości podatkowej

 •  księgowanie wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych
 •  prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportu, rolnego, leśnego
 •  uzgadnianie przypisów i odpisów na kartach podatników
 •  wydawanie zaświadczeń w zakresie zaległości podatkowych
 • rozliczanie i przekazywanie do Izb Rolniczych odpisów  z podatku rolnego
 • kontrola podatników pod kątem prawidłowości opodatkowania
 •  przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów

Krystyna Jankowska podinspektor ds. budżetowych

 •  prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji podatku VAT
 • sporządzenie sprawozdawczości w zakresie dochodów i wydatków z mienia komunalnego
 •  sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów i wydatków z opłat
 •  sporządzanie przypisów zmian w opłatach za wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny oraz innych opłatach- bieżące księgowanie wpłat i windykacja w/w opłat

Maria Piętka inspektor ds. wymiaru podatków

 •   opracowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego
 •  postępowania podatkowe w zakresie podatków lokalnych
 •  przeprowadzanie kontroli podatkowej
 •   przeprowadzanie postępowania w zakresie ulg podatkowych
 •  wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków lokalnych

Anna Mikołajczyk podinspektor ds. budżetowych

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz prowadzenie kartotek osobowych pracowników dotyczących wynagrodzeń i opodatkowania
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych oraz terminowe przekazywanie składek i podatków
 • rozliczanie i planowanie funduszu płac
 • wydawanie zaświadczeń o osiągniętych wynagrodzeniach pracowników
 • księgowanie kosztów i rozrachunków dotyczących wynagrodzeń

 Agnieszka Grzywacz podinspektor ds. księgowo-kasowych

 •  obsługa kasy Urzędu
 •  ewidencja, zabezpieczanie i rozliczanie przyjętych depozytów do kasy
 •  rozliczanie rozmów telefonicznych pracowników Urzędu
 •  księgowanie i rozliczanie decyzji za zajęcie pasa drogowego
 •  księgowanie i rozliczanie opłat za szyldy i reklamy

 Sławomir Mastyjan podinspektor ds. budżetowych

 • Prowadzenie ewidencji przyjętych dokumentów księgowych i przekazywanie ich za pokwitowaniem do wydziałów Urzędu celem sprawdzenia ich pod względem merytorycznym
 • Sporządzanie przelewów
 • Dekretacja i wprowadzanie zapisów księgowych dotyczących zaangażowania i wydatków z działów kasowych włącznie z analizą tych zapisów
 • Rozliczanie wpłat przyjętych przez inkasentów z tytułu opłaty targowej

Wioletta Basiów inspektor ds. windykacji

 • Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych, w szczególności:

- egzekwowanie terminowego spływu deklaracji podatkowych,

- kontrola deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym.

 • Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, w szczególności:

- sporządzanie upomnień z tytułu nieuregulowania należności,

- wystawianie tytułów wykonawczych.

 • Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa.
 • Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez inne instytucje (urzędy skarbowe, komorników sądowych, sądy).
 • Dokonywanie zabezpieczeń zagrożonych bezskuteczną egzekucją na majątku podatnika przez wpis hipoteki lub zastawu skarbowego.

Joanna Płuciennik - Czarnecka podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • dokonywanie zapisów księgowych na kontach podatników na podstawie dowodów wpłat
 •  prowadzenie bieżącej kontroli i analizy kont analitycznych podatników, w tym kontrola  terminowej wpłaty należności
 •  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami lub określającymi zaległościach
 •  prowadzenie windykacji nieuregulowanych w terminie należności
 •  zwracanie i zaliczanie nadpłat
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UM Świdwin
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI