. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Arkadiusz Kot - kierownik wydziału

 • Kierowanie całokształtem spraw Wydziału w realizacji wszystkich zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.
 •  Koordynowanie działań wszystkich jednostek w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych w szczególności w zakresie:
  a) zaopatrzenia ludności w wodę,
  b) odprowadzenia ścieków,
  c) utrzymania czystości i porządku w mieście,
  d) wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  e) ogrzewania budynków mieszkalnych.
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów. Prowadzenie ewidencji wniosków, protokołów oględzin i decyzji.
 •  Rozpatrywanie wniosków dotyczących wykonywania cięć technicznych drzew na terenie Miasta oraz nadzór nad realizacją.
 •  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenach komunalnych.
 •  Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a zwłaszcza:
  a) wydawanie postanowień dotyczących zatwierdzenia programów gospodarki odpadami w zakresie ich wytwarzania, zbierania oraz unieszkodliwiania,
  b) rozpatrywanie skarg dotyczących zanieczyszczenia środowiska oraz przekroczenia hałasu,
  c) przygotowywanie kwartalnych informacji dotyczących opłat za wody opadowe.
 •  Prowadzenie rejestru pomników przyrody.
Krzysztof Hryciów
 • utrzymanie dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie miasta
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego
 • utrzymanie zieleni w pasach drogowych
 • nadzór nad oświetleniem ulicznym
 • koordynacja prac interwencyjnych i publicznych
 • zimowe utrzymanie dróg w mieście

 

Beata Staszyńska   
 •  Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
 •  Przygotowywanie projektów decyzji  nakazujących  posiadaczowi  odpadów  usunięcie  ich  z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 •  Udostępnianie informacji o:
      a) osiągniętych poziomach recyklingu,
      b) podmiotach odbierających zużyte baterie i akumulatory,
      c) podmiotach odbierających przeterminowane leki,
      d) podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
      e) podmiotach odbierających odpady wielkogabarytowe,
      f) podmiotach odbierających odpady budowlane i rozbiórkowe.
 • Nadzór  nad świadczeniem  usług  odbioru  odpadów komunalnych realizowanych na  podstawie umowy z odbiorcą
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin
 • Weryfikacja deklaracji  o  ilości  osób  zamieszkałych  daną  nieruchomość
 • Wprowadzanie deklaracji do systemu informatycznego, prowadzenie bazy uczestników systemu gospodarki odpadami, naliczanie opłat oraz ich bieżąca aktualizacja
 • Prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie jej do archiwizowania zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej
 • Prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej wśród mieszkańców

Justyna Strógarek

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów. Prowadzenie w tym zakresie ewidencji wniosków, protokołów oględzin i decyzji
 • Rozpatrywanie wniosków dotyczących wykonywania cięć technicznych drzew na terenie Miasta oraz nadzór nad ich realizacją. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenach komunalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska:
  a) aktualizowanie i występowanie o pozwolenia wodnoprawne
  b) rozpatrywanie skarg dotyczących zanieczyszczenia środowiska  oraz  przekroczenia  poziomu hałasu
  c) przygotowywanie informacji dotyczących opłat za wody opadowe
  d). prowadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  e). opracowywanie i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
 • Prowadzenie rejestru pomników przyrody
 • Przygotowywanie projektów decyzji środowiskowych
 • Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych
 • Nadzór nad przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, kontrola likwidowanych szamb, prowadzenie ewidencji szamb na terenie Miasta i ich kontrola
 • Prowadzenie rejestru psów ras uznanych za agresywne oraz spraw związanych z ochroną zwierząt
 • Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Miasta
 • Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 • Udział w realizacji zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świdwin w zakresie ochrony środowiska
IIona Klechowicz
 • Opracowywanie projektów i programów inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej,
 • Przygotowywanie i realizacja inwestycji komunalnych dotyczących gospodarki wodno- kanalizacyjnej, których inwestorem jest Miasto,
 • Nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki ściekowej,
 • Nadzór nad przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, kontrola likwidowanych szamb, prowadzenie ewidencji szamb na terenie Miasta i ich kontrola,
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji kanalizacji burzowej, określenie jej stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych remontów,
 • Nadzór nad czyszczeniem wpustów ulicznych i usuwaniem awarii na sieciach wodno - kanalizacyjnych i burzowych,
 • Koordynowanie działań związanych z czyszczeniem przepustów i rowów melioracyjnych na terenie Miasta,
 • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej Miasta,
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem deratyzacji na terenie Miasta,
 • Koordynowanie prac interwencyjnych i publicznych związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 •  Prawidłowa realizacja budżetu pod kątem zaplanowanych zadań i przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie planowanych wydatków,
 • Koordynowanie technicznego zabezpieczenia imprez organizowanych przez Urząd Miasta,
 • Udział w realizacji zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świdwin w zakresie gospodarki komunalnej,

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Zbigniew Hodowaniec – kierownik

 • Kierowanie całokształtem spraw  Referatu w  realizacji  wszystkich zadań wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.
 • Uczestniczenie w zebraniach wspólnotowych.
 • Kompleksowa obsługa w zakresie obsługi technicznej budynków i lokali, w tym:
   -  przygotowywanie planów remontowych i inwestycyjnych, organizacja robót budowlanych, organizacja i przeprowadzanie konkursów ofert związanych z wykonawstwem remontów  i inwestycji,
  -  kosztorysowanie,
  - wyrażanie zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości osób trzecich w związku z koniecznością wykonania prac,
  -  bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami inwestycyjnymi i remontowymi,
  -  dokonywanie odbioru robót,
  -  rozliczanie wykonanych robót.
 • Bieżące  informowanie  lokatorów  oraz  zarządców  wspólnot  o  zaistniałych  zagrożeniach  na piśmie.
 •  Sprawdzanie i ustalanie  naliczeń  w  zakresie  opłat  eksploatacyjnych  (zaliczek  na  pokrycie kosztów dostaw mediów).
 •  Reprezentowanie interesów właściciela zasobu przed instytucjami i organami zewnętrznymi,  w  tym kontroli finansowej i podatkowej w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 •  Sporządzanie,,Planów gospodarowania zasobem mieszkaniowym”.
 •  Dbanie o stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych w taki sposób, żeby zasoby nie ulegały degradacji.
 •  Kreowanie  polityki  mieszkaniowej zmierzającej  do  poprawiania  sytuacji  mieszkaniowej mieszkańców.
 •  Przygotowywanie  umów,  zleceń  i materiałów  niezbędnych  do przeprowadzania  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 tys. euro.
 •  Sporządzanie  rocznych  planów  inwestycyjnych  i  remontowych  miejskiego  zasobu mieszkaniowego.
 •  Zastępowanie podinspektora ds. mieszkaniowych – administratora w czasie jego nieobecności.
 Natasza Szwed - inspektor do spraw mieszkaniowych
 • Przygotowywanie projektów umów najmu na lokale komunalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe oraz prowadzenie rejestru tych umów, sporządzanie aneksów do umów.
 • Przygotowywanie umów na reklamy oraz prowadzenie ich rejestru.
 • Prowadzenie archiwizacji posiadanej dokumentacji.Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 • Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami właścicieli nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego dla osób z sądowymi wyrokami eksmisyjnymi.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianą  wysokości czynszów i powiadamiania najemców o zmianach czynszowych.
 • Opisywanie faktur i rachunków związanych z dostawą i rozliczeniem mediów w lokalach komunalnych (co, ciepła i zimna woda, gaz) oraz za zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.
 • Przedkładanie najemcom lokali, rozliczeń poniesionych wydatków na media w określonych terminach.
 • Rejestracja wniosków o poprawę warunków mieszkaniowych.
 • Opracowywanie projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas oznaczonyi nieoznaczony na podstawie zweryfikowanych wniosków nowo przyjętych oraz wniosków osób objętych na liście, z którymi do 15 września nie została zawarta umowa najmu.
 • Weryfikacja listy pod względem kryterium dochodowego.
 • Prowadzenie rejestru osób chcących zamienić lokal.
  Rozpatrywanie wniosków o przepisanie umowy najmu.
 • Rozpatrywanie wniosków o umorzenia zaległości czynszowych.
 • Opiniowanie wniosków o obniżkę czynszu oraz naliczenia czynszu po obniżkach.
 • Wydawanie książeczek mieszkaniowych.
 • Przygotowywanie danych do wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wprowadzenie decyzji przyznanych dodatków mieszkaniowych do kartotek lokali oraz decyzji o ich wstrzymaniu.
 • Zastępowanie podinspektora ds. mieszkaniowych Pani Mirosławy Aszkiełowicz podczas jej nieobecności w pracy.
Mirosława Aszkiełowicz - podinspektor ds. mieszkaniowych
 • Obsługa programu WINSARCZ, dokonywanie zmian podstaw naliczeń wraz ze sporządzaniem aneksów i zakładanie kartotek dla nowych najemców oraz analizowanie kartotek najemców.
 • Sporządzanie  miesięcznych  zestawień  zbiorczych  wszystkich  dokonanych  wpłat  i dokonywanie uzgodnień wpłat, sald i sprzedaży z Wydziałem Planowania i Finansowo- Budżetowym.
 • Wprowadzanie do programu WINSARCZ i kontrolowanie przekazywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatków mieszkaniowych oraz sporządzanie comiesięcznej informacji dotyczącej najemców zalegających z opłatami w okresach otrzymywania dodatku mieszkaniowego i przekazywanie jej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontrola zgodności dowodów księgowych  dostarczonych  przez  zarządców  wspólnot w zakresie prawidłowości powierzchni, ilości osób, zgodności stawek na nieruchomości z uchwałami oraz obciążeń za media, dotyczących lokali komunalnych.
 • Rozliczanie i wprowadzanie do systemu WINSARCZ okresowych rozliczeń wody, ścieków  i  centralnego ogrzewania.
 • Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań dotyczących Referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie windykacji wstępnej.
 • Prowadzenie szczegółowej  analizy efektów windykacji wstępnej dłużnika, przygotowywanie szczegółowej informacji dotyczącej dłużnika oraz kompletowanie dotychczasowych dokumentów z systemu WINSARCZ, przygotowywanie dokumentów do postępowania sądowego i przekazywanie do Wydziału Planowania i Finansowo – Budżetowego.
 • Wprowadzanie  do  systemu  WINSARCZ  w zakładce windykacja obciążeń związanych z windykacją najemcy.
 • Prowadzenie w  wersji  papierowej  całej  dokumentacji  dłużników  w  postaci indywidualnych teczek.
 • Sporządzanie  ugód   pozasądowych   z   najemcami   na   spłaty   zaległości   oraz   kontrola realizacji ugód.
 • Sporządzanie zestawień zaległości.
 • Zastępowanie  Inspektora  ds. mieszkaniowych Pani Nataszy Szwed podczas jej nieobecności w pracy.

Radosław Jeziorny - podinspektor ds. mieszkaniowych - administrator

 • Obsługa zasobu mieszkaniowego w zakresie dostawy mediów.
 • Sprawdzanie odczytów mierników głównych w budynkach mieszkalnych w całości należących do Miasta oraz zlecanie odczytów we wspólnotach z zasobami gminnymi, bieżąca analiza wskazań.
 •  Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 •  Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 •  Przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek i interwencji od najemców wraz z ich ewidencjonowaniem i niezwłoczne zlecanie ich usuwania.
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji w budynkach mieszkalnych w całości należących do Miasta poprzez zlecanie wykonania niezbędnych prac w ramach konserwacji, usunięcia szkód, awarii i  przeprowadzanie remontów bieżących i kapitalnych.
 • Udostępnianie najemcom wszelkich informacji i zapewnienie wglądu do dokumentów związanych z najmowanymi lokalami.
 • Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania przez najemców regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin, regulaminów korzystania z nieruchomości.
 • Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie zgłoszeń najemców dotyczących przeprowadzenia remontów, zmian sposobów użytkowania pomieszczeń i dokonywania ulepszeń w lokalach oraz realizowanie i egzekwowanie od najemców zaleceń określonych w przeglądach rocznych i pięcioletnich lokali komunalnych.
 • Uczestniczenie w odbiorach prac budowlanych i rozliczanie prac konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych.
 • Uczestniczenie w spotkaniach wspólnotowych w których Miasto Świdwin ma swoje lokale.
 •  Analizowanie  kosztów  utrzymania  części  wspólnych  oraz  zaliczek  na  eksploatację  nieruchomościach zarządzanych  przez innych zarządców.
 •  Przygotowywanie danych do rocznych planów inwestycyjnych i remontowych.
 •  Prowadzenie książek obiektu budowlanego.
 •  Zastępowanie Kierownika Referatu Mieszkaniowego podczas jego nieobecności.

  Robert Marczewski -  podinspektor ds. mieszkaniowych
 • Wykonywanie prac związanych z windykacją należności za najem lokali komunalnych, w tym:
          a) analiza płatności miesięcznych najemców
          b) przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych do zapłaty,
          c) przygotowywanie pozwów o wydanie nakazu zapłaty sprawie eksmisji.
 • Sporządzanie  ugód  z  najemcami  odnośnie spłaty zadłużeń oraz analiza  realizacji tych ugód.
 • Przygotowywanie  umów  z  najemcami  na spłatę zadłużenia z tytułu należności za umowne i bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, stanowiących zasób Miasta Świdwin, w formie świadczenia rzeczowego.
 • Przygotowywanie  dokumentów  rozliczeniowych  określonych  w  zarządzeniu Burmistrza w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za umowne i bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Świdwin, w formie świadczenia rzeczowego oraz prowadzenie rejestru osób odpracowujących w tej formie dług.
 • Uczestnictwo  w  eksmisjach  z  lokali  mieszkalnych  będących  w  zasobie mieszkaniowym Miasta Świdwin.
 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją powierzonych przez komornika przedmiotów i rzeczy zdeponowanych w pomieszczeniach należących do Miasta Świdwin.
 • Odczytywanie stanów wodomierzy u najemców nieruchomości stanowiącej w 100 % własność Miasta Świdwin.
 • Uczestnictwo w wizjach lokalnych dotyczących  zasobu mieszkaniowego Miasta.
 • Prowadzenie rejestru osób posiadających wyrok eksmisyjny.
 • Prowadzenie spraw związanych z wypowiadaniem umów najmu najemcom zalegającym z opłatami za najem lokalu mieszkalnego, najemcom rażąco naruszającym regulamin porządku domowego, najemcom podnajmującym lokal bez zgody Miasta Świdwin oraz najemcom niezamieszkującym lokal mieszkalny w okresie dłuższym niż jeden rok.

Referat Gospodarki Mieszkaniowej przyjmuje interesantów w godzinach:

7.15 - 15.15 – poniedziałek, środa

7.15 – 12 – wtorek, piątek

11.00 – 15.00 – czwartek

 

 

UM Świdwin
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI